ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Δραστηριότητα:ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Α.Φ.Μ.:800633106
Γ.Ε.ΜΗ.:133163503000
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Αθηνών
Διεύθυνση:MENAIXMOY 1-3 T.K. 11743 ΑΘΗΝΑ